Microsoft bắt đầu sử dụng trình đơn Start của Windows 10 để hiển thị quảng cáo

Quảng cáo là một phần của việc sử dụng internet - nhưng ngay cả trong Windows ư? Nếu bạn đã cập nhật bản 10565 của Windows 10, bạn sẽ thấy một bất ngờ: trình đơn Start bắt đầu được sử dụng để hiển thị quảng cáo.

Windows 10 Start - quảng cáo

Đọc tiếp